תנאי שימוש ותקנון

1. אתר ormany-art.co.il הינה חנות גלריה אינטרנטית המאפשרת להזמין את יצירות האמן מודפסות בפורמט רחב, מאוסף תמונות המוצג וקיים באתר.האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי "אור מני - צלם".

2. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם.

3. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

הגדרות

4. "האמן"- אור מני - צלם

4.1. "האתר" - ormany-art.co.il

4.2. "המידע" - כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה כל שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם (תשליל), שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

4.3. "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן וכל לקוח המזמין שרות כלשהו מהאמן בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.

4.4. "הפקה" – הפקה, העתקה, עיבוד, הגדלה, הקטנה, הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הורדה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של כל חומר המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים).

4.5. האתר מומלץ לצפייה ברזולוציה 1824x994 פיקסלים.

בעלות ותפעול

5. המידע המוצג באתר הינו בבעלותו הבלעדית או ברישיון שהוענק לאמן.

5.1. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של האמן.

5.2. כל שירות ו/או מידע המסופק למשתמשי האתר, הינו לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד.

5.3. האמן שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא ובלי כל אחריות מצדו.

5.4. כל פעולת הפקה כהגדרתה לעיל של המידע באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינה אסורה בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של האמן.

5.5. לשם קבלת אישור מראש ובכתב של האמן לאמור לעיל, ניתן לפנות אליו, להלן פרטי ההתקשרות:-

• דוא"ל: ormanyphoto@gmail.com

• כתובת מלאה: החשמונאים 96 תל אביב

• נייד: 050-3404444

קניין רוחני והצהרות והתחייבויות המשתמש

6. לעניין זה המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שהמידע המוצג באתר, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים.

6.1. כל התמונות באתר להלן "היצירה" הינן יצירות מקוריות ובלעדיות שצולמו על ידי האמן - אור מני - צלם.

6.2. כל היצירות המודפסות חתומות על ידי האמן.

6.3. כל זכויות היוצרים שמורות ומוגנות על ידי האמן.

6.4. ייתכן שצבעי גוון היצירות ובהירותן של היצירות המוצגות במסך המחשב, מכשירי הסלולר, טאבלטים או אמצעים אחרים יראו בגוון שונה בהדפסה מהאמצעי בו צפיתם ביצירה.

6.5. גוון צבעי היצירות ובהירותן מכויילים לפי התקן העולמי ומודפסים על גבי המדיות השונות לאחר שנוצר פרופיל צבע מתאים לכל מדיית הדפסה ולאחר עבודה מול מסך מחשב מכוייל לפי התקנים העולמיים.

7. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן.

8. העברת מידע לאמן באמצעות האתר ו/או דרכים אחרות, אשר הנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט.

9. המשתמש מתחייב שלא להעביר לאמן מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של האמן ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.

10. המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי האמן הניתן על ידי האמן, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.

11. המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימושו ו/או הנאתו של משתמש אחר מהשירותים ו/או הנתונים המוצגים באתר.

סימני מסחר

12. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האמן או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של האמן ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:

• כקישורית (Hyperlink)

• בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם

• כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר

• ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של האמן.

אחריות

13. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד האמן ו/או מי מטעמו על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לאמן, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו או בכלל. בהתאם ישפה המשתמש את האמן, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

14. האתר בכללותו - כולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמו-שהוא (“As-Is”). האמן והאתר אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי: א. המידע המצוי באתר. ב. המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר. ג. כל מידע או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. ה. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

אחריות היצירה

15. לכל היצירות המודפסות תינתן אחריות ל-2 שנים מיום הרכישה!

16. אחריות על דהיית הצבע ל- 2 שנים מיום הרכישה (דהיית צבע בלבד).

17. אחריות לא תחול במקרה של נזק פיזי ביצירה (מכות שהתמונה קיבלה מחפצים דוממים), מים או עקב טיפול לא נכון בתחזוקה השוטפת של התמונה.

18. אחריות לא תינתן במקרה של נזק פיזי או שבר לעץ המסגרת אשר נגרם משימוש לא נכון.

19. אחריות לא תינתן במקרה שהיצירה הייתה תלויה ובאה במגע ישיר עם השמש.

20. אחריות לא תינתן במקרה של שבר ביצירה המודפסת על זכוכית או פיצוץ בקצוות פאנל ChromaLuxe בעקבות התקנה לא נכונה או טיפול לא נכון ורשלנות באחזקת היצירה.

21. הוראות תחזוקה ניתן לקרוא בעמוד שאלות ותשובות באתר.

תנאים להזמנת שירותי הפקה ואמצעי תשלום

22. משתמשים מורשים רשאים להזמין שירותי הפקה / הדפסה של יצירות הנכללות באוסף היצירות הקיים באתר בתעריפים הקבועים באתר.

23. על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. האמן ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות בגין הפקות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה באמן ו/או מי מהפועלים עבורו, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים.

24. היצירה תסופק תוך 14 ימי עסקים, למעט במקרים בהם יבקש הצרכן אפקטים מיוחדים ו/או גרפיקה ו/או התערבות בתמונה, מקרים בהם נדרשת הכנת סקיצה, ומתבקש אישור הצרכן על הסקיצה בטרם ביצוע ההפקה, במקרים אלו תסופק היצירה תוך 10 ימי עסקים מיום האישור של הלקוח על הסקיצה.

25. הסליקה באתר מתבצעת דרך חברת קארדקום בע"מ וחברת UPAY, יש לציין שבפירוט רכישות בכרטיס האשראי יופיע חיוב ע"י UPAY ולא ע"י אור מני - צלם.

26. ניתן לשלם באתר בכרטיס אשראי מסוג: אמריקן אקספקס, ויזה, ישראכרט, דיינרס ומאסטרקארד.

27. עסקה בתשלומים - ניתן לבצע רכישה באתר עד 7 תשלומים לעסקה, החל מהתשלום השני עמלת כל תשלום הינה 0.75% + מע"מ.

28. להלן טבלת עמלות לרכישה בתשלומים:

תשלום 1 - 0.00%

תשלום 2 - 0.75%

תשלום 3 - 1.50%

תשלום 4 - 2.25%

תשלום 5 - 3.00%

תשלום 6 - 3.75%

תשלום 7 - 4.50%

למחירי העמלות יתווסף 17% מע"מ כחוק

משלוחים ואיסוף עצמי

איסוף עצמי:

29. ניתן לבצע איסוף עצמי בתיאום מראש בלבד.

30. איסוף עצמי יתאפשר לאחר שהתקבל מייל המאשר שההזמנה מוכנה - יש לתאם מראש הגעה לאיסוף עצמי.

31. באיסוף עצמי, בעל כרטיס האשראי רשאי לאסוף את היצירה, יש להציג הזמנה מודפסת ויש להזדהות באמצעות תעודת זהות. 32. איסוף עצמי על ידי מייופה כוח יתאפשר בצירוף ייפוי כוח ממזמין היצירה ובעל כרטיס האשראי שההזמנה שולמה דרכו.

33. היצירה תינתן למייופה כוח בהצגת הפרטים הבאים:

א. ייפוי כוח ממבצע ההזמנה ובעל כרטיס האשראי.

ב. צילום תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי.

ג. הצגת תעודת זהות / רשיון נהיגה אשר ניתן לזהות את מייופה הכוח.

ד. בייפוי הכוח חובה לרשום מי מייופה הכוח ויש לצרף לייפוי הכוח את מסמך ההזמנה מודפס.

34. באיסוף עצמי הלקוח מקבל על עצמו אחריות על שינוע היצירה, במקרה של נזק ליצירה בשינוע באיסוף עצמי ללקוח לא תהיה כל טענה כלפי האמן על כל נזק שיגרם ליצירה.

משלוחים:

35. משלוח עד הבית יבוצע על ידי שליח מוסמך מטעם האמן.

36. ההזמנה תשלח לכתובת המשלם או לכתובת בה הוא נמצא.

37. בעת קבלת היצירה יש להזדהות בפני השליח באמצעות תעודת זהות / רשיון נהיגה של בעל כרטיס האשראי / מבצע ההזמנה ולחתום לשליח על קבלת היצירה.

38. ההובלה באמצעות שליח, מבוטחת והיצירה נשלחת באריזה מתאימה למשלוח.

מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה

39. שירותי ההפקה שהאמן מעניק למשתמש הינם אישיים בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות ואינם ניתנים לשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר.

40. המשתמש מודע ומסכים כי היצירה אותה מספק האמן הינה יצירה שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.

41. משכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין האמן מקבל יצירה בחזרה, ואין האמן מבטל עסקאות לאחר שהיצירה הופקה ו/או הוזמנה ו/או השירות ניתן.

42. ביטול עסקה ניתן לבצע אך ורק באותו יום הרכישה וכל עוד היצירה לא הודפסה או החל הליך ההדפסה.

43. בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על יצירה פגומה, יכריע האמן והכרעתו תחייב את הלקוח. בחינת תקינותה של היצירה תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של האמן אליו יעביר הלקוח את היצירה.

44. במקרים בו יכריע האמן כי אכן מדובר ביצירה פגומה, האמן יפיק את אותה היצירה מחדש ויספק ללקוח יצירה שאינה פגומה. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.

45. למען הסר ספק, בכל מקרה שבו היצירה תיפגע ו/או תפגם במהלך המשלוח למשתמש, האמן ידאג לתקן ו/או להחליף, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את היצירה. בכל מקרה לא ישא האמן באחריות כלשהי והמשתמש פוטר את האמן בגין כל פגם ו/או נזק מעבר לאמור לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים.

46. מרגע מסירת היצירה למשתמש האמן ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא ליצירה ו/או לשימוש בה ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת היצירה ו/או ניודה ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם ליצירה ו/או כתוצאה ממנה.

אבטחת מידע

47. העסקאות באתר זה נעשות תוך שמירה על פרטיות מלאה וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי המשתמשים משמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד.

47.1. האתר אינו מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים ואינו מעבירם לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם בעל הזכויות באותם נתונים מעניק לאתר את הסכמתו המפורשת והמוקדמת לכך.

47.2. העברת הנתונים האישיים אל האתר מתבצעת באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL המקודד את הפרטים האישיים בדרכם ממחשב המשתמש אל האתר.

48. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האמן, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון. למען הסר ספק, האמן והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי האמן והאתר.

49. עמוד סליקת כרטיסי האשראי מאובטח באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL מסוג PCI DSS LEVEL 1 מהגבוהים ביותר.

קישוריות (Hyperlinks) לאתרים אחרים

50. באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם של האמן.

51. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי האמן, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של האמן ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי האמן לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות.

52. קישורית המופיעה באתר, אינה מעידה על כך כי האמן, אחראי ו/או שולט ו/או מיודע על התכנים באתר הצד השלישי, והאמן לא ישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר - קראו בעיון את אמנת הפרטיות האתר אליו מובילות קישוריות כאמור.

פרסומות

53. האמן אינו אחראי בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר.

54. הופעת פרסומת באתר אינו מעיד על חסותו של האמן ו/או אחריותו ו/או התחייבותו על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.

שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות

55. האמן והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של האמן, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידו, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי האמן ו/או צדדים שלישיים עמם נמצא האמן בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו-SMS.

56. כמו-כן, האמן והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

57. במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר השירות.

58. באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובילנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהאמן נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי.

59. חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של האמן, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת האמן.

60. לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, האמן והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.

עדכונים ושינויים

61. בכל עת שהיא רשאי האמן לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.

62. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

63. האמן שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו. 64. האמן שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

65. תמונות ההדמיות בסלונים ובחדרים להמחשה בלבד
66. בהזמנת תמונה מודפסת על ChromaLuxe ייתכנו עד 10 נקודות (פיקסלים), לכלוך בתמונה שלא ניתן לניקוי.
67. בהזמנת תמונה מודפסת על ChromaLuxe ייתכנו עד 5 נקודות במיקומים שונים הנובעים כתוצאה מהתכת האלומיניות בחום בציפוי, נקודות אלו יהיו מחוספסות ואו בולטות ואינן ניתנות לתיקון.
68. בהדפסה על נייר עם פרספקס ייתכנו עד 10 נק לכלוך בנייר הנובעות מהדבקת הנייר לפרספקס.

חשבונית מס קבלה

69. לאחר ביצוע העסקה תשלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין חשבונית מס קבלה עבור הרכישה שביצע.

הדין החל סמכות שיפוט

70. השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.